Bedieninge

Diakonie
Abrie Greeff
012 666-8432 / 083 274 7551
Jeug
Riaan van Zanten
082 652 1557
Diensverhouding
Jaco Roux
012 658-0119 / 082 446 1566
Omgeegroepe
Jimmy Puth
082 770 2836
Eiendom
Kobus Minnie
082 439 8891
Pastoraat
Tienie van den Berg
082 878 1792
Enkelaksie
Danie Krige
012 660-0800 / 073 293 3763
Diensgetuienis
Jobert Rossouw
082 446 7721
Erediens
Charles Ross
012 660-2596 / 082 785 5013
Vrouediens
Ansa Ungerer
012 654-3121 / 083 388 4602
Fondse
Nelis Zeelie
083 679 9927
Kommunikasie
George Ingram
012 654-6375 / 082 377 8506
Gasvryheid
Louis Buys
012 660-1643 / 076 294 5252
Seniors
Riana Kriel
012 654-0644 / 083 495 1400
Gasvryheid

Die Gasvryheidsbediening wil graag lidmate, besoekers en nuwe lidmate gasvry ontvang en laat welkom voel. Dit word gedoen deur persoonlike verwelkoming Sondae tydens die eredienste, gesellige saamkuiers, besoeke en deur te verseker dat alle inligting ten opsigte van die gemeente geredelik beskikbaar is.

Nuwe Lidmate

Die bediening fokus daarop om nuwe lidmate gemaklik by die gemeente te laat inskakel. Dit word bereik deur die bekendstellingspakkette (beskikbaar by die ontvangslokaal en tydens eredienste) sowel as persoonlike besoeke deur 'n leraar en 'n omgeegroep. Ons wil daardeur verseker dat mense tuis voel, bekend is met die gemeente en haar werksaamhede en gemaklik kan inskakel by die aktiwiteite.

Diakonie

Die Diakonie word bestuur deur 'n leier-, onderleierdiaken en elf blokdiakens. Die Diakonie bestaan uit wyksbedienaars wat maandeliks lidmate besoek met die uitdeel van maandelikse dankofferkoeverte en/of ander inligting. (Lidmate kan ook met die Kerkkantoor reël om hul maandelikse bydraes elektronies of deur middel van ons magneetbandstelsel oor te betaal.)

Kerkkantoor

Die Kerkkantoor is die hartklop van die gemeente en hanteer alle administratiewe en finansiële ondersteuning wat nodig is om die gemeentelike aktiwiteite glad te laat verloop. Die kantoor hanteer lidmaatskap, korrespondensie, duplisering en antwoord van alledaagse navrae, asook die verhuring en gebruik van die kerkkompleks. Leraarsnavrae kan ook aan die leraar-sekretaresse gerig word.

Eiendomme

Die bediening tree op as die bestuurder en instandhouer van alle behoeftes rakende die gemeente se bates (vaste en roerende). Beplan en voorsien toekomstige behoeftes, asook die gebruik en beskikbaarheid van fasiliteite aan ander bedieninge.

Kommunikasie (Bemarking)

Die Kommunikasiebediening speel 'n baie belangrike rol in die verspreiding van inligting en bemarking van die gemeente, sy visie, doelstellings, programme, bedieninge en uitreike. Dit word gedoen deur gebruik te maak van alle vorme van media en sluit in: sms'e, e-posse, weeklikse afkondigings, reklameborde, nuusbriewe, advertensies in die media, strooibiljette, jaarlikse kalender en baniere vir spesiale geleenthede.

Diensverhoudinge

Hierdie bediening is verantwoordelik vir die bestuur van alle personeel in diens van die gemeente. Die bediening hanteer ook alle personeelaangeleenthede vanaf keuring, aanstelling, vergoeding, evaluering en versorging.

Fondse

Hierdie bediening hanteer spesifieke sake rakende die finansies van die gemeente, volgens besluite van die Sentrale Kerkraad. Dit sluit in die effektiewe en doeltreffende bestuur van fondse, onder andere begroting, insameling, besteding, belegging en boekhouding.

Seenagers

Die bediening is spesifiek gerig op ons senior lidmate. Dit sluit die volgende in:

 • Byeenkoms elke derde Woensdag van die maand om 09:00.
 • Biblioteek - Maandae en Donderdae oggende.
 • 'n Leeskring waar daar saam boeke gelees word.
 • Geleentheidspraatjies oor aktuele onderwerpe.
 • Sosiale geleenthede soos jukskei en lyndanse.
 • Huisbesoek, hospitaalbesoek en versorging van seniors by Rusoord Aftreeoord en Eldoraine Aftreelandgoed.

Vrouediens

Die Vrouediens tree op as 'n ondersteuningsfunksie vir die gemeente ten opsigte van spesiale projekte binne sowel as buite die gemeente. Bediening aan lidmate: Tee/koffie na kerk, Kerkraadsete, gemeentefunksies, begrafnisse en blomme in die kerk.

Strategiese Beplanning

Die leraarspan gaan jaarliks 'n week weg om die volgende jaar se beplanning te doen. Nadat die nuwe jaar se strategiese raamwerk deur die leraars gefinaliseer is, word die visie, missie en al die gemeente se aktiwiteite met die kerkraad bespreek en aan die gemeente deurgegee vir insette. Sodra die proses voltooi is, keur die kerkraad die nuwe jaar se beplanning en begroting goed.  Deur die jaar bestuur die kerkraad die plan, moniteer en evalueer dit en pas dit aan indien en waar nodig.

Diensgetuienis

Die bediening koördineer die gemeente se sendinguitreike en gemeenskapsprojekte. Die gemeente is betrokke by uitreike in Spruit, in Mosambiek en ekumeniese skakeling met die VGK en RCA. 'n Weeklikse Afrikataal-bybelstudie en erediens word op die gemeenteterrein aangebied.

Erediens

Die bediening bestuur alle eredienste en geestelike geleenthede wat in die kerkgeboue aangebied word, asook keuse van liedere, inkleding van die kerkgebou, musiekbegeleiding, voorsangers, blomme en kore. Hulle is ook verantwoordelik vir die evaluering en beplanning van die onderskeie eredienste en ander byeenkomste soos bv. sangdienste, Week van Gebed en Pinksterweek.

Gebed

Die gemeente plaas 'n hoë prioriteit op gebed. Woensdae is die kerk oop vir gebed. Sondagaande word 'n stilword- of Adoramusdiens aangebied. Voorbidding vir lidmate geskied deur middel van 'n gebedsblaadjie op die weeklikse gemeentelike afkondigings.

Enkelaksie

Die bediening is spesifiek gerig op die enkellopende lidmate van alle ouderdomsgroepe in ons gemeente. Daar word maandeliks uitstappies gereël, asook 'n jaarlikse enkelaksiekamp.

Pastoraat

Die bediening koördineer en hanteer die pastorale versorging van lidmate deur siekebesoeke, huisbesoeke en terapeutiese afsprake. Daar word ook gebruik gemaak van opgeleide gemeentevrywilligers wat help met hierdie bediening.

Jeug

Die Jeugbediening is 'n gefokusde bediening waar ons jongmense toerus sodat hulle dissipels van Jesus Christus kan wees en 'n plek in die gemeente het waar hulle hul gawes kan uitleef. 

 • Voorskool: Dissipelland wat erediens en kategese kombineer.
 • Graad 1 tot 3: Dissipelland waar erediens en kategese gekombineer word tydens die oggenddiens.
 • Graad 4 tot 7: Die laerskoolkinders word in die oggendddiens geakkomodeer.
  • Graad 4 - 6 Kategese vind plaas net na die oggenddiens (10:00 - 10:45)
  • Graad 7 Kategese vind net na die oggenddiens plaas (10:00 - 10:45) en die materiaal is ook gerig op die skoolverwisseling van Graad 7,
 • Graad 8 tot 10: Die hoërskoolkinders word in die oggenddiens geakkommodeer.
  • Graad 8 tot 10 Kategese vind plaas net na die oggenddiens (10:00 - 10:45).
 • Graad 11 Belydenisjaar vind Sondagaande net na die aandprogram plaas vanaf 19:00 - 19:45.
 • Naskooljeug en jonggetroudes se byeenkomste vind gedurende die week plaas.
 • Die Gemeente is ook betrokke by Huis Mopanie en Abraham Kriel Kinderhuis te Modimolle.
 

.