Debietoorderopdrag
 1. Datum
  Invalid Input
 2. Wyksbedienaar
  Invalid Input
 3. Wyk
  Invalid Input
 4. Telefoon (h)
  Invalid Input
 5. Telefoon (w)
  Invalid Input
 6. Telefoon (s)
  Invalid Input
 7. E-posadres
  Invalid Input
 8. Die besonderhede van my/ons bankrekening is soos volg:
 9. Bank
  Invalid Input
 10. Tak
  Invalid Input
 11. Taknommer
  Invalid Input
 12. Rekeningnommer
  Invalid Input
 13. Tipe Rekening
  Invalid Input
 14. Ek/Ons magtig u om my/ons rekening by bogenoemde bank (of ’n ander bank/tak waarheen ek/ons my/ons rekening mag oorplaas) met die bedrag van R
  Invalid Input
 15. (getal en bedrag in woorde) synde my/ons maandelikse Dankoffer op die 1ste/20ste (skrap waar nie van toepassing) dag van elke maand met ingang vanaf
  Invalid Input
 16. te debiteer. Alle sodanige onttrekkings uit my/ons bankrekening word deur u behandel asof dit deur my/ons persoonlik onderteken is.
 17. Ek/Ons verstaan dat die onttrekkings wat hiermee gemagtig word, deur ’n rekenaar verwerk sal word deur middel van ’n stelsel bekend as die ACB-magneetbanddiens en ek/ons verstaan ook dat die besonderhede van elke onttrekking op my/ons bankstaat of op ’n bygaande strokie gedruk sal wees.

  Ek/Ons stem toe om enige bankkoste met betrekking tot hierdie debietorderopdrag te betaal. Hierdie magtiging kan deur my/ons gekanselleer word deur u skriftelik 30 (dertig) dae kennis te gee wat per vooruitbetaalde geregistreerde pos versend word, maar ek/ons verstaan dat ek/ons nie op ’n terugbetaling van bedrae geregtig is wat u onttrek het terwyl die magtiging van krag was indien sodanige bedrae regtens aan u verskuldig was nie.

  Die ontvangs van hierdie opdrag deur u word as ontvangs daarvan deur my/ons bank (soos die geval mag wees) geag.

  OORDRAG
  Ek/Ons erken dat die party wat hiermee gemagtig is om die trekking(s) teenoor my/ons te behartig, geen van sy/hulle regte aan ’n derde party mag afstaan of sedeer sonder my/ons skriftelike toestemming wat vooraf verkry is nie en dat ek/ons geen van my/ons verpligtinge ingevolge hierdie kontrak/magtiging aan ’n derde party mag delegeer sonder die skriftelike toestemming wat vooraf van die gemagtigde party verkry is nie.

  JAARLIKSE AANPASSING
  Die Gemeente se Finansiële Jaar eindig op 28 Februarie. Dit beteken dat alles op 1 Maart aanpas vir die nuwe jaar. Die Gemeente sal u dus in Januarie/Februarie van elke jaar besoek om weer met u, u maandelikse dankoffer vir die volgende 12 (twaalf) maande te bevestig.
 18. Opmerkings
  Invalid Input
 19. Spam
  Invalid Input