Bedieninge

                                                                         Erediens

 PINKSTER 2019 NG GEMEENTE RASLOUW

Pinkster 2019 was weereens ‘n besondere geleentheid. Dit het begin met die Hemelvaartdiens, gelei deur ds Francois Esterhuizen, op Donderdagaand 30 Mei 2019. Die Pinksterreeks het plaasgevind vanaf Maandag, 3 tot Donderdag, 6 Junie en is gelei deur ds Marius Cornelissen. Dienste is in die oggend sowel as die aand gehou. Die verhaal van God met ons as mens en Sy skepping is die verhaal van Pinkster 2019. 'n Storie, 'n verhaal – nee, 'n feitelike oor die grootheid van God, die grootheid van Sy liefde, die grootheid van Sy geduld, die grootheid van Sy opofferinge, die grootheid van Sy versorging en die grootheid van Sy nuwe lewe.

Gedurende die Pinksterreeks het ds Marius die hoorders op 'n “reis” deur die Bybel geneem. Die “reis” het Maandag begin met die verhaal van die skepping volgens skrifgedeeltes Genesis 1:1-3, 26-31 en Psalm 8. Oor die grootsheid van die skepping staan mense al vir eeue in verwondering. Navorsing is gedoen, films is gemaak, boeke gepubliseer, verskillende teorieë geskep – maar steeds bly die wonder van die skepping buite die vermoë van ons as mens om ten volle te begryp. Ja, die grootheid van God, die grootheid van Sy mag, die omvang van Sy skepping, die detail in elke skepsel en elke skepping. Dinsdag is die “reis” voortgesit met die herstel van die skepping na die sondeval volgens die skrifgedeeltes Genesis 3:13-23; Josua 24:13-20 en Efesiërs 1:3-11. Hoe ver kan 'n mens val? Die groot vraag vandag by ons as gelowiges is seker – kan jy in onguns by God val? Kan jy iets doen, so erg sondig dat God totaal Sy rug op jou draai en nooit ooit weer iets met jou te doen wil hê nie?

Op Woensdag “reis” die gemeente verder en hoor hulle van die verlossing volgens die skrifgedeelte Openbaring 3:14-22. God se beelddraer sukkel om Sy beeld te dra. Hy en sy is skaam. Hulle (en ons baie maal) probeer van God wegkruip of wegvlug – maar God laat dit nie toe. Hy gryp in om die verhouding te herstel. Die “reis” en reeks sluit Donderdag af met die die ewige lewe volgens Johannes 1:1-17. Die toppunt is herstel. Die beelddraer van God se status is weer soos dit was in die Paradys. Onbeskaamd kind van God. Vrygekoop, vrygespreek, vrygemaak van die las van oordeel. 'n Nuwe mens, nuut gemaak deur God en nuutgemaak vir God. Nuutgemaak om God hier op aarde weer voluit te kan verteenwoordig. Erfgenaam van al die seëninge, al die gawes, al die geleenthede en veral die nuwe lewe hier en in die toekoms.

Johannes 1:12 en Titus 3:7 spel dit so mooi uit – “almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. So is ons dan deur Sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag”. 'n Tweeledige belofte, aan die een kant die ewige lewe en aan die anderkant is ons nie net erfgename nie maar ook kinders van God.

Verder was die samesang tydens die aanddienste, begelei deur die nuut aangestelde orrelis Pierre Cronjé, baie goed en is daar Liedboek- en VONKK-liedere gesing. Lekker sop en broodjies voor en na die dienste was weereens 'n wenner. Veral tydens die aanddienste het die gemeentelede lekker gekuier voor en ook daarna.

Pinskster 2019 is afgesluit met die Pinksterfees Nagmaal tydens die oggenddiens op Sondag, 9 Junie wat deur ds Marius gelei is. Die tema van die Nagmaal was die vuur van die gees na aanleiding van Matteus 3:11-17 en Handelinge 2:1-4 en 14-21. Dieselfde God wat ons die afgelope week gesien het die Skepper van hemel en aarde is. God wat die mens as die toppunt van die skepping gevorm het na Sy beeld om namens Hom oor die aarde te heers. God wat moet aanskou en beleef dat die mens in ongehoorsaamheid sy rug op Hom draai. God wat as regverdige nie anders kan as om die mens te straf - hom uit die Paradys verban met die straf van die dood in sy gene. Dieselfde God wat egter in Sy liefde nie anders kan om die mens se verhouding met Hom te herstel nie. Eers keer op keer probeer in die Ou Testament deur Sy verbondsvolk Israel en toe dit nie werk nie - suksesvol in die Nuwe Testament deur die genade verlossing van Jesus Christus aan die kruis. Die God wat ons ook vandag nog roep tot Sy kinders, ons deel maak van Sy geloofshuisgesin en aan ons as Sy kinders die erfporsie van die ewige lewe gee.

Dit is dieselfde God wat vanoggend aan ons kom sê – in die reis van en tot die ewige lewe laat Ek julle nie alleen hier op aarde nie, nee, op pad na die ewige lewe en as deel van My huisgesin versorg Ek julle, lei Ek julle, vertroos Ek julle, help Ek julle en dit doen Ek met die krag van die Heilige Gees waarmee Ek elkeen van julle gaan doop. Ja sê Johannes – ek doop julle met water maar die een wat na my sal kom sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur en ons lees in Handelinge 2 hoe dit drie jaar later sigbaar waar word die Heilge Gees in tonge van vuur neerdaal op die eerste nuwe gemeente.

Baie dankie aan almal wat op een of ander wyse bygedra het tot die sukses van Pinkster 2019 on ons gemeente.

Groep 

 

Bedieninge  

Diakonie
Abrie Greeff
012 666-8432 / 083 274 7551
Jeug
Riaan van Zanten
082 652 1557
Diensverhouding
Jaco Roux
012 658-0119 / 082 446 1566
Omgeegroepe
Jimmy Puth
082 770 2836
Eiendom
Kobus Minnie
082 439 8891
Pastoraat
Tienie van den Berg
082 878 1792
Enkelaksie
Danie Krige
012 660-0800 / 073 293 3763
Diensgetuienis
Jobert Rossouw
082 446 7721
Erediens
Charles Ross
012 660-2596 / 082 785 5013
Vrouediens
Ansa Ungerer
012 654-3121 / 083 388 4602
Fondse
Nelis Zeelie
083 679 9927
Kommunikasie
George Ingram
012 654-6375 / 082 377 8506
Gasvryheid
Louis Buys
012 660-1643 / 076 294 5252
Seniors
Riana Kriel
012 654-0644 / 083 495 1400
Gasvryheid

Die Gasvryheidsbediening wil graag lidmate, besoekers en nuwe lidmate gasvry ontvang en laat welkom voel. Dit word gedoen deur persoonlike verwelkoming Sondae tydens die eredienste, gesellige saamkuiers, besoeke en deur te verseker dat alle inligting ten opsigte van die gemeente geredelik beskikbaar is.

Nuwe Lidmate

Die bediening fokus daarop om nuwe lidmate gemaklik by die gemeente te laat inskakel. Dit word bereik deur die bekendstellingspakkette (beskikbaar by die ontvangslokaal en tydens eredienste) sowel as persoonlike besoeke deur 'n leraar en 'n omgeegroep. Ons wil daardeur verseker dat mense tuis voel, bekend is met die gemeente en haar werksaamhede en gemaklik kan inskakel by die aktiwiteite.

Diakonie

Die Diakonie word bestuur deur 'n leier-, onderleierdiaken en elf blokdiakens. Die Diakonie bestaan uit wyksbedienaars wat maandeliks lidmate besoek met die uitdeel van maandelikse dankofferkoeverte en/of ander inligting. (Lidmate kan ook met die Kerkkantoor reël om hul maandelikse bydraes elektronies of deur middel van ons magneetbandstelsel oor te betaal.)

Kerkkantoor

Die Kerkkantoor is die hartklop van die gemeente en hanteer alle administratiewe en finansiële ondersteuning wat nodig is om die gemeentelike aktiwiteite glad te laat verloop. Die kantoor hanteer lidmaatskap, korrespondensie, duplisering en antwoord van alledaagse navrae, asook die verhuring en gebruik van die kerkkompleks. Leraarsnavrae kan ook aan die leraar-sekretaresse gerig word.

Eiendomme

Die bediening tree op as die bestuurder en instandhouer van alle behoeftes rakende die gemeente se bates (vaste en roerende). Beplan en voorsien toekomstige behoeftes, asook die gebruik en beskikbaarheid van fasiliteite aan ander bedieninge.

Kommunikasie (Bemarking)

Die Kommunikasiebediening speel 'n baie belangrike rol in die verspreiding van inligting en bemarking van die gemeente, sy visie, doelstellings, programme, bedieninge en uitreike. Dit word gedoen deur gebruik te maak van alle vorme van media en sluit in: sms'e, e-posse, weeklikse afkondigings, reklameborde, nuusbriewe, advertensies in die media, strooibiljette, jaarlikse kalender en baniere vir spesiale geleenthede.

Diensverhoudinge

Hierdie bediening is verantwoordelik vir die bestuur van alle personeel in diens van die gemeente. Die bediening hanteer ook alle personeelaangeleenthede vanaf keuring, aanstelling, vergoeding, evaluering en versorging.

Fondse

Hierdie bediening hanteer spesifieke sake rakende die finansies van die gemeente, volgens besluite van die Sentrale Kerkraad. Dit sluit in die effektiewe en doeltreffende bestuur van fondse, onder andere begroting, insameling, besteding, belegging en boekhouding.

Seenagers

Die bediening is spesifiek gerig op ons senior lidmate. Dit sluit die volgende in:

 • Byeenkoms elke derde Woensdag van die maand om 09:00.
 • Biblioteek - Maandae en Donderdae oggende.
 • 'n Leeskring waar daar saam boeke gelees word.
 • Geleentheidspraatjies oor aktuele onderwerpe.
 • Sosiale geleenthede soos jukskei en lyndanse.
 • Huisbesoek, hospitaalbesoek en versorging van seniors by Rusoord Aftreeoord en Eldoraine Aftreelandgoed.

Vrouediens

Die Vrouediens tree op as 'n ondersteuningsfunksie vir die gemeente ten opsigte van spesiale projekte binne sowel as buite die gemeente. Bediening aan lidmate: Tee/koffie na kerk, Kerkraadsete, gemeentefunksies, begrafnisse en blomme in die kerk.

Strategiese Beplanning

Die leraarspan gaan jaarliks 'n week weg om die volgende jaar se beplanning te doen. Nadat die nuwe jaar se strategiese raamwerk deur die leraars gefinaliseer is, word die visie, missie en al die gemeente se aktiwiteite met die kerkraad bespreek en aan die gemeente deurgegee vir insette. Sodra die proses voltooi is, keur die kerkraad die nuwe jaar se beplanning en begroting goed.  Deur die jaar bestuur die kerkraad die plan, moniteer en evalueer dit en pas dit aan indien en waar nodig.

Diensgetuienis

Die bediening koördineer die gemeente se sendinguitreike en gemeenskapsprojekte. Die gemeente is betrokke by uitreike in Spruit, in Mosambiek en ekumeniese skakeling met die VGK en RCA. 'n Weeklikse Afrikataal-bybelstudie en erediens word op die gemeenteterrein aangebied.

Erediens

Die bediening bestuur alle eredienste en geestelike geleenthede wat in die kerkgeboue aangebied word, asook keuse van liedere, inkleding van die kerkgebou, musiekbegeleiding, voorsangers, blomme en kore. Hulle is ook verantwoordelik vir die evaluering en beplanning van die onderskeie eredienste en ander byeenkomste soos bv. sangdienste, Week van Gebed en Pinksterweek.

Gebed

Die gemeente plaas 'n hoë prioriteit op gebed. Woensdae is die kerk oop vir gebed. Sondagaande word 'n stilword- of Adoramusdiens aangebied. Voorbidding vir lidmate geskied deur middel van 'n gebedsblaadjie op die weeklikse gemeentelike afkondigings.

Enkelaksie

Die bediening is spesifiek gerig op die enkellopende lidmate van alle ouderdomsgroepe in ons gemeente. Daar word maandeliks uitstappies gereël, asook 'n jaarlikse enkelaksiekamp.

Pastoraat

Die bediening koördineer en hanteer die pastorale versorging van lidmate deur siekebesoeke, huisbesoeke en terapeutiese afsprake. Daar word ook gebruik gemaak van opgeleide gemeentevrywilligers wat help met hierdie bediening.

Jeug

Die Jeugbediening is 'n gefokusde bediening waar ons jongmense toerus sodat hulle dissipels van Jesus Christus kan wees en 'n plek in die gemeente het waar hulle hul gawes kan uitleef. 

 • Voorskool: Dissipelland wat erediens en kategese kombineer.
 • Graad 1 tot 3: Dissipelland waar erediens en kategese gekombineer word tydens die oggenddiens.
 • Graad 4 tot 7: Die laerskoolkinders word in die oggendddiens geakkomodeer.
  • Graad 4 - 6 Kategese vind plaas net na die oggenddiens (10:00 - 10:45)
  • Graad 7 Kategese vind net na die oggenddiens plaas (10:00 - 10:45) en die materiaal is ook gerig op die skoolverwisseling van Graad 7,
 • Graad 8 tot 10: Die hoërskoolkinders word in die oggenddiens geakkommodeer.
  • Graad 8 tot 10 Kategese vind plaas net na die oggenddiens (10:00 - 10:45).
 • Graad 11 Belydenisjaar vind Sondagaande net na die aandprogram plaas vanaf 19:00 - 19:45.
 • Naskooljeug en jonggetroudes se byeenkomste vind gedurende die week plaas.
 • Die Gemeente is ook betrokke by Huis Mopanie en Abraham Kriel Kinderhuis te Modimolle.
 

.