Omgee Bediening 

Beste Omgeegroepleier

COVID-19 GRENDELTYD IN RASLOUW

Ek vertrou dat elkeen van julle in die grendeltyd die genade en krag van die Here op ʼn besondere manier ervaar en beleef het in moeilike en uitdagende tye.  Dit is ook duidelik dat sommige van ons lidmate makliker deur die grendeltyd gaan as ander.  Ons dink veral aan ons ouer mense (wat soms alleen is),  kleinsakeondernemings en entrepreneurs wat voor geweldige groot uitdagings te staan kom. 

Ons wil ook ʼn besondere woord van dank rig aan van ons lidmate wat in hierdie tyd steeds op die voorpunt was om te help.  Ons dink veral aan: 

 1. Ons mediese en verpleegpersoneel wat soms hulle eie gesondheid gewaag het om ander te help.
 1. Die lidmate wat in die veiligheidsmagte is (veral Polisie en Weermag) wat aan diens is.
 1. Ons breek ook ʼn lansie vir ons ouers wat nou tuis moet onderrig gee.

Graag rapporteer ons ook dat die genade van die Here groot is oor al ons lidmate.  Sover ons kennis strek, is daar nog geen Raslouwer geïnfekteer met die virus nie.  Ons is ook dankbaar dat ons geen ander lewensverlies in hierdie dae gehad het nie. 

Onthou:  Die leraars is almal aan diens en tot beskikking van elke lidmaat.  Skakel gerus, stuur ‘n boodskap per sms of e-pos.  Ons sal probeer hulp aanbied sover moontlik.  Verder probeer ons leraars om lidmate steeds te bemoedig en geestelik versorg deur middel van die oggendoordenkings wat elke oggend op Youtube beskikbaar is.  So bedien ons steeds ons lidmate op Sondae met die eredienste wat ook op Youtube beskikbaar is.  

Indien u nie gereeld die sms kry met die skakel na Youtube nie, kontak Karen Swart om seker te maak dat u selfoonnommer op ons sisteem korrek is (raslouw@mweb.co.za).

Aangeheg vind u ook twee dokumente: 

 1. Statistiek van lidmate en ander wat gereeld na ons oordenkings en eredienste kyk.
 1. ʼn Kort vraelysie om ons leraars te help om lidmate sinvol te bedien.

Daar is ook ʼn versoek:  Tans kan ons Tuindienste nie die grasperke by die kerk sny nie.  Indien daar van julle is wat graag bietjie oefening wil doen en jou grassnyer (verkieslik petrol) bring om gou die gras te sny, kom help asseblief. 

Wat                :     Grassny

Waar              :     NG Kerk Raslouw

Wanneer       :     Maandag, 27 April 2020

Tyd                 :     14:00

Baie dankie.

Groetnis

Déwyk

Eredienste en Oggendoordenkingstatistiek (PDF)

Vraelys Covid-19 (PDF)

Goeiemôre Omgeegroepleier en lede van ons Omgeegroepe

In die uitdagende tye waarin ons nou leef, het ons vanoggend vir jou goeie nuus!  Nuus wat ons vanoggend opgewonde maak en wat ons graag met jou wil deel.

Hier is die goeie nuus!!!

 • Ons as Omgeegroepe van Raslouw Gemeente wil wys dat ons werklik omgee.
 • Daarom wil ons nie net praat oor omgee nie, maar dit werklik  doen en leef.
 • Ons gee om vir ons eie mense, maar ook vir baie buite ons gemeentegrense.

Ons Bestuurspan het die volgende projek geïdentifiseer waar ons werklik ʼn verskil in mense se lewens kan maak en wys dat ons omgee  in hierdie grendeltydperk.

Graag versoek ek julle om die kort “youtube” video (kliek op hierdie skakel  https://youtu.be/hRRuUCjg4aw) te kyk wat ds Lourens vir ons saamgestel het wat die projek mooi verduidelik.

Omgeegroepe – aanvaar die uitdaging!!!!!  Kom ons help asseblief om hierdie ongelooflike projek te ondersteun en die Raslouw “omgee” ʼn werklikheid te maak.

Byvoorbaat baie dankie.

Wees geseënd, hou goeie moed en glo dat God elke dag vir jou – Sy kind, op ʼn besondere wyse versorg.

Pieter Henzen                                                             Ds Déwyk Ungerer

Koördineerder                                                            Voogleraar

Omgeegroepe                                                             Omgeegroepe

Beste Omgeeleier

 Ek aanvaar dat elkeen van julle die grendeltyd op ʼn eie unieke manier beleef. 

 Van die emosies wat ek beleef, is onder andere:

 Bekommerd oor my eie en die gesondheid van my mense.

 • Bang vir die uitwerking wat die grendeltydperk op ons land en sy mense gaan hê.
 • Bekommerd oor die ekonomiese insinking van mense wat hulle werk verloor;  besighede wat dit nie gaan oorleef nie.
 • Vrees vir die gevolge vir ons kinders – veral ons matrikulante.
 • Maar ook vreugdes – om meer tyd saam met jou gesin deur te bring.
 • Tyd vir kaste regpak en mure verf.

En ek  glo jy kan nog baie van jou eie emosies hier verwoord.

My gebed vir jou en gou gesin is opgeteken in Jesaja 40:

29 Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk dié wat nie meer kan nie. 31maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie.

Kom ons vertroos en bemoedig mekaar ook met hierdie woorde.

Graag wil ek aan jou as Groepleier die volgende versoek rig:

 Ons leraars kan nie nou in die gemeente rondbeweeg nie en weet dus nie altyd van nood wat daar bestaan nie.

 • Wil jy nie asseblief met elkeen van jou omgeegroepslede kontak maak en hoor hoe dit met hulle gaan en of hulle iets nodig het nie.
 • Of indien hulle dalk weet van enige nood in hulle omgewing/straat, voedseltekorte,  vervoerprobleme, siekte,  finansiële uitdagings, ens.  
 • Indien daar enige hulp benodig word, om dit direk aan my stuur.  Ek sal sorg dat dit by die ander leraars uitkom en ons help waar ons kan.

 Baie dankie vir jou staatmaak in hierdie ongelooflike moeilike en uitdagende tye.  Die Omgee Bediening wil jou ook vra of julle as groep nie op ʼn baie kreatiewe wyse steeds met mekaar in kontak kan bly in hierdie tyd nie.  Probeer die volgende:

 • Gereelde sms of whatsapp vir mekaar stuur.  Dalk ʼn kort video om te wys hoe dit met elkeen gaan.
 • Probeer met die selfone ʼn groep “video call” maak om mekaar darem te kan sien.
 • Dié wat oor die tegnologie beskik, probeer dinge soos ʼn “zoom”-byeenkoms reël  waar julle mekaar kan sien.

 Indien julle ander kreatiewe maniere ontdek het, laat weet sodat ons dit met mekaar kan deel. Ek oordink self nogal die laaste paar dae die woorde van Carlo Coretto (1910-1988) wat  skryf:

ʼn “Woestynervaring” behels nie net die afwesigheid van mense nie, maar ook die aanwesigheid van God.

Mag ek en jy elke dag vorentoe en boontoe kyk met die wete:

Ons is pas deur die Lydenstyd.  Dit is juis in Lydenstyd waar Jesus gekom het om ons deur hierdie moeilike grendeltyd te help. Kom ons dink terug daaraan en weet dat om saam met Hom die lydensweg te stap, die oog gerig op die Kruis, maar veral op die leë graf van Opstandingsondag, ons krag sal gee om te volhard.

Mag jy en jou gesin – ongeag jou eie persoonlike omstandighede – die liefde en genade van God ervaar in hierdie onseker tyd waarin ons tans is.

Groetnis 

Déwyk Ungerer                                                           Pieter Henzen

Voogleraar:  Omgeegroepe                                     Koördineerder:  Omgeegroepe

 

1.  Omgeegroepe

Waaroor droom die Omgeebediening en Belangegroepe?

Die Omgeebediening in Raslouw bestaan uit Omgeegroepe en Belangegroepe.

Die Omgeegroepe het ten doel om onder die Woord te kom (geestelike verdieping), mekaar as omgeelede geestelik te versorg (geestelike versorging) en ‘n verskil in die wêreld te maak (gestuurdheid).

Die Omgeebediening sluit aan by die visie van 2020, Voetspore. Dink en leef nuut teenoor God, jouself, ander en die kerk.  Raslouw is ‘n gemeente wat in liefde uitreik na alle mense met die klem op “Inbring”, “Toerusting” en “Uitstuur” wil die Omgeebediening graag daartoe bydra dat Omgeegroepe ‘n plek is waar verhoudings gebou word en waar elkeen –

 • vriendskap kan beleef (Rom 12:10);

 • kan beleef dat hy/sy aanvaar word (Rom 15:7);

 • omgee en versorging kan beleef (Gal 6:2);

 • kan beleef dat hy/sy aan die liggaam van Christus behoort (Rom 12:5);

 • saam met medegelowiges vir die wêreld kan gee (Joh 13:35);  en

 • kan groei in karakter (Gal 5:22-23).

Hoe funksioneer ons as Omgeegroepe?

Die volgende beginsels is belangrik wat betref die wyse waarop Omgeegroepe funksioneer:

 • Elke Omgeegroep beskik oor ‘n Omgeegroepleier wat kan roteer vir die funksionering van die groep waarvoor hy/sy verantwoordelik is.

 • ​Kontakbesonderhede van elke lid in die groep word vir rekorddoeleindes aan die bestuur van die Omgeebediening voorsien.

 • ​Omgeegroepe kom byeen (frekwensie, plek en tyd) soos met mekaar ooreengekom.

 • ​Nuwe intrekkers word aangemoedig om by Omgeegroepe in te skakel.

 • Lede word ook aangemoedig om persone te nooi om in te skakel (Inbring).

 • Materiaal word elektronies aan Omgeegroepleiers voorsien wie dit aan lede van die groep beskikbaar stel (Toerusting).

 • Omgeegroepe word aangemoedig om gemeente- of sosiale funksies te ondersteun en om by bedieninge betrokke te raak (Uitstuur).

 • Die bestuur van die Omgeebediening asook Omgeegroepleiers kom byeen om te beplan.

Wie kan ek vir meer besonderhede kontak?

Die Voogleraar (ds Déwyk Ungerer) of die Registerhouer (Louisa Blignaut) van die Omgeebediening kan jou help om by ‘n Omgeegroep van jou keuse in te skakel. Die besonderhede van Omgeegroepe en Belangegroepe ten opsigte van plek, tyd en dag van byeenkomste, ouderdomsgroep van lede en die besonderhede van die Omgeegroepleiers kan beskikbaar gestel word om jou as lidmaat te help om ‘n besluit te neem by watter Omgeegroep of Belangegroep jy wil inskakel.

Jy kan ook die aanmeldingstrokie hieronder voltooi en by die kerkkantoor inhandig waarna jy gekontak sal word.

Aanmeldingstrokie > >

2.  Belangegroepe

Leeskring

Lyndans

Rusoord

Kunsgroep

Kampeerders

Ivy Oosthuizen

Marie Kloppers

Sandra Petzer

Almarie van den Berg

Drusilla van Rensburg

082 770 7122

082 425 5190

082 563 5070

072 393 8517

082 414 6414

Voogleraar : Ds Déwyk Ungerer

Sel:  082 572 6463

Koördineerder : Pieter Henzen

Sel:  082 465 4871

Registerhouer : Louisa Blignaut

Tel:  012 654-3936 (Kantoor)