Omgee Bediening 

1 – 5 Maart 2021 [PDF]

22 – 26 Februarie 2021 [PDF]

14 – 19 Februarie 2021 [PDF]

 

1.  Omgeegroepe

Waaroor droom die Omgeebediening en Belangegroepe?

Die Omgeebediening in Raslouw bestaan uit Omgeegroepe en Belangegroepe.

Die Omgeegroepe het ten doel om onder die Woord te kom (geestelike verdieping), mekaar as omgeelede geestelik te versorg (geestelike versorging) en ‘n verskil in die wêreld te maak (gestuurdheid).

Die Omgeebediening sluit aan by die visie van 2020, Voetspore. Dink en leef nuut teenoor God, jouself, ander en die kerk.  Raslouw is ‘n gemeente wat in liefde uitreik na alle mense met die klem op “Inbring”, “Toerusting” en “Uitstuur” wil die Omgeebediening graag daartoe bydra dat Omgeegroepe ‘n plek is waar verhoudings gebou word en waar elkeen –

 • vriendskap kan beleef (Rom 12:10);

 • kan beleef dat hy/sy aanvaar word (Rom 15:7);

 • omgee en versorging kan beleef (Gal 6:2);

 • kan beleef dat hy/sy aan die liggaam van Christus behoort (Rom 12:5);

 • saam met medegelowiges vir die wêreld kan gee (Joh 13:35);  en

 • kan groei in karakter (Gal 5:22-23).

Hoe funksioneer ons as Omgeegroepe?

Die volgende beginsels is belangrik wat betref die wyse waarop Omgeegroepe funksioneer:

 • Elke Omgeegroep beskik oor ‘n Omgeegroepleier wat kan roteer vir die funksionering van die groep waarvoor hy/sy verantwoordelik is.

 • ​Kontakbesonderhede van elke lid in die groep word vir rekorddoeleindes aan die bestuur van die Omgeebediening voorsien.

 • ​Omgeegroepe kom byeen (frekwensie, plek en tyd) soos met mekaar ooreengekom.

 • ​Nuwe intrekkers word aangemoedig om by Omgeegroepe in te skakel.

 • Lede word ook aangemoedig om persone te nooi om in te skakel (Inbring).

 • Materiaal word elektronies aan Omgeegroepleiers voorsien wie dit aan lede van die groep beskikbaar stel (Toerusting).

 • Omgeegroepe word aangemoedig om gemeente- of sosiale funksies te ondersteun en om by bedieninge betrokke te raak (Uitstuur).

 • Die bestuur van die Omgeebediening asook Omgeegroepleiers kom byeen om te beplan.

Wie kan ek vir meer besonderhede kontak?

Die Voogleraar (ds Déwyk Ungerer) of die Registerhouer (Louisa Blignaut) van die Omgeebediening kan jou help om by ‘n Omgeegroep van jou keuse in te skakel. Die besonderhede van Omgeegroepe en Belangegroepe ten opsigte van plek, tyd en dag van byeenkomste, ouderdomsgroep van lede en die besonderhede van die Omgeegroepleiers kan beskikbaar gestel word om jou as lidmaat te help om ‘n besluit te neem by watter Omgeegroep of Belangegroep jy wil inskakel.

Jy kan ook die aanmeldingstrokie hieronder voltooi en by die kerkkantoor inhandig waarna jy gekontak sal word.

Aanmeldingstrokie > >

2.  Belangegroepe

Leeskring

Lyndans

Rusoord

Kunsgroep

Kampeerders

Ivy Oosthuizen

Marie Kloppers

Sandra Petzer

Almarie van den Berg

Drusilla van Rensburg

082 770 7122

082 425 5190

082 563 5070

072 393 8517

082 414 6414

Voogleraar : Ds Déwyk Ungerer

Sel:  082 572 6463

Koördineerder : Pieter Henzen

Sel:  082 465 4871

Registerhouer : Louisa Blignaut

Tel:  012 654-3936 (Kantoor)