NG Kerk Raslouw

Figure

Pinkster 2019

 PINKSTER 2019 NG GEMEENTE RASLOUW

Pinkster 2019 was weereens ‘n besondere geleentheid. Dit het begin met die Hemelvaartdiens, gelei deur ds Francois Esterhuizen, op Donderdagaand 30 Mei 2019. Die Pinksterreeks het plaasgevind vanaf Maandag, 3 tot Donderdag, 6 Junie en is gelei deur ds Marius Cornelissen. Dienste is in die oggend sowel as die aand gehou. Die verhaal van God met ons as mens en Sy skepping is die verhaal van Pinkster 2019. 'n Storie, 'n verhaal – nee, 'n feitelike oor die grootheid van God, die grootheid van Sy liefde, die grootheid van Sy geduld, die grootheid van Sy opofferinge, die grootheid van Sy versorging en die grootheid van Sy nuwe lewe.

Gedurende die Pinksterreeks het ds Marius die hoorders op 'n “reis” deur die Bybel geneem. Die “reis” het Maandag begin met die verhaal van die skepping volgens skrifgedeeltes Genesis 1:1-3, 26-31 en Psalm 8. Oor die grootsheid van die skepping staan mense al vir eeue in verwondering. Navorsing is gedoen, films is gemaak, boeke gepubliseer, verskillende teorieë geskep – maar steeds bly die wonder van die skepping buite die vermoë van ons as mens om ten volle te begryp. Ja, die grootheid van God, die grootheid van Sy mag, die omvang van Sy skepping, die detail in elke skepsel en elke skepping. Dinsdag is die “reis” voortgesit met die herstel van die skepping na die sondeval volgens die skrifgedeeltes Genesis 3:13-23; Josua 24:13-20 en Efesiërs 1:3-11. Hoe ver kan 'n mens val? Die groot vraag vandag by ons as gelowiges is seker – kan jy in onguns by God val? Kan jy iets doen, so erg sondig dat God totaal Sy rug op jou draai en nooit ooit weer iets met jou te doen wil hê nie?

Op Woensdag “reis” die gemeente verder en hoor hulle van die verlossing volgens die skrifgedeelte Openbaring 3:14-22. God se beelddraer sukkel om Sy beeld te dra. Hy en sy is skaam. Hulle (en ons baie maal) probeer van God wegkruip of wegvlug – maar God laat dit nie toe. Hy gryp in om die verhouding te herstel. Die “reis” en reeks sluit Donderdag af met die die ewige lewe volgens Johannes 1:1-17. Die toppunt is herstel. Die beelddraer van God se status is weer soos dit was in die Paradys. Onbeskaamd kind van God. Vrygekoop, vrygespreek, vrygemaak van die las van oordeel. 'n Nuwe mens, nuut gemaak deur God en nuutgemaak vir God. Nuutgemaak om God hier op aarde weer voluit te kan verteenwoordig. Erfgenaam van al die seëninge, al die gawes, al die geleenthede en veral die nuwe lewe hier en in die toekoms.

Johannes 1:12 en Titus 3:7 spel dit so mooi uit – “almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. So is ons dan deur Sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag”. 'n Tweeledige belofte, aan die een kant die ewige lewe en aan die anderkant is ons nie net erfgename nie maar ook kinders van God.

Verder was die samesang tydens die aanddienste, begelei deur die nuut aangestelde orrelis Pierre Cronjé, baie goed en is daar Liedboek- en VONKK-liedere gesing. Lekker sop en broodjies voor en na die dienste was weereens 'n wenner. Veral tydens die aanddienste het die gemeentelede lekker gekuier voor en ook daarna.

Pinskster 2019 is afgesluit met die Pinksterfees Nagmaal tydens die oggenddiens op Sondag, 9 Junie wat deur ds Marius gelei is. Die tema van die Nagmaal was die vuur van die gees na aanleiding van Matteus 3:11-17 en Handelinge 2:1-4 en 14-21. Dieselfde God wat ons die afgelope week gesien het die Skepper van hemel en aarde is. God wat die mens as die toppunt van die skepping gevorm het na Sy beeld om namens Hom oor die aarde te heers. God wat moet aanskou en beleef dat die mens in ongehoorsaamheid sy rug op Hom draai. God wat as regverdige nie anders kan as om die mens te straf - hom uit die Paradys verban met die straf van die dood in sy gene. Dieselfde God wat egter in Sy liefde nie anders kan om die mens se verhouding met Hom te herstel nie. Eers keer op keer probeer in die Ou Testament deur Sy verbondsvolk Israel en toe dit nie werk nie - suksesvol in die Nuwe Testament deur die genade verlossing van Jesus Christus aan die kruis. Die God wat ons ook vandag nog roep tot Sy kinders, ons deel maak van Sy geloofshuisgesin en aan ons as Sy kinders die erfporsie van die ewige lewe gee.

Dit is dieselfde God wat vanoggend aan ons kom sê – in die reis van en tot die ewige lewe laat Ek julle nie alleen hier op aarde nie, nee, op pad na die ewige lewe en as deel van My huisgesin versorg Ek julle, lei Ek julle, vertroos Ek julle, help Ek julle en dit doen Ek met die krag van die Heilige Gees waarmee Ek elkeen van julle gaan doop. Ja sê Johannes – ek doop julle met water maar die een wat na my sal kom sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur en ons lees in Handelinge 2 hoe dit drie jaar later sigbaar waar word die Heilge Gees in tonge van vuur neerdaal op die eerste nuwe gemeente.

Baie dankie aan almal wat op een of ander wyse bygedra het tot die sukses van Pinkster 2019 on ons gemeente.

Groep 

 Jaartema : Vensters op Seisoene

Logo vir web

ONS MISSIE:  

Raslouw is 'n tradisioneel vernuwende gemeente waar die Woord van God sentraal staan en waar ons die volgende waardes omarm om elkeen op sy/haar geloofsreis te begelei:

  • Omgee
  • Gestuurdheid
  • Betrokkenheid
  • Gesinsgerigtheid
  • Ruimteskeppend
  • Geestelike verdieping

 

Daar is geen aand- of Adoramusdienste tydens langnaweke of skoolvakansies nie